1 srpna

Výzva Národní sportovní agentury

 1 srpna

by agh

určená členským subjektům ČGF/SPOLKŮM – PROVOZOVATELŮM GOLFOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Vážené členské subjekty ČGF,
dovolujeme si Vás informovat, že Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila na svých stránkách dotační „Výzvu 13/2022 – Provoz a údržba 2022“, která je určena provozovatelům sportovního/golfového zařízení. Níže posílám základní informace týkající se Výzvy.

Účelem Výzvy je:
1) Výzva je zaměřena na sportovní organizace, které celoročně provozují sportovní zařízení. Podmínka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého tenisového kurtu.
2) Podpora zahrnuje kromě nezbytných provozních nákladů také náklady na údržbu, včetně údržby technických prostředků, strojů a zařízení.
3) Dotace může být poskytnuta pouze do výše částky uvedené v žádosti nebo nižší.

Základní podmínka Výzvy:
1) Oprávněný žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ.
2) Žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení, které je předmětem žádosti.
3) Žadatel je bezúhonnou osobou; žadatel je bezdlužnou osobou; žadatel nesmí být v likvidaci, v insolvenci nebo exekuci – kompletní text viz bod 6.1 Výzvy.

Oprávněný žadatel musí vedle splnění podmínky viz výše splňovat následující podmínky:
a) účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost v oblasti sportu a/nebo turistiky,
b) žadatel je provozovatelem sportovního zařízení dle bodu 2.5. soustavně alespoň od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022, přičemž dané sportovní zařízení je buď v jeho vlastnictví, nebo je má v nájmu, výpůjčce či pachtu (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí.

Zahájení příjmu žádostí: 01. 08. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí:  31. 08. 2022 do 12:00 hod.

Výzva včetně dodatku č. 1 a vstup pro příjem žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách NSA, zde je přímý odkaz:https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

Aleš Libecajt

Generální sekretář | General Secretary
Předseda STK ČGF | Chairman of the Championship Committee 

Related Posts

Zpráva z činnosti AGH 2023-2024

CzechTourism – setkání a plán podpory

Hlavní téma – Voda

>